آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور

آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور

مجری: گروه سنجش و بهبود محیط کسب و کار ، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران
ناظر علمی: اکبر شیر محمدی

خلاصه مدیریتی: سمانه گلاب

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

دانلود

در این گزارش ابتدا عوامل ایجاد بحران در صندوق فولاد دسته‌بندی شده و ویژگی‌ها و شاخص‌های اصلی بیمه‌ای در دو صندوق فولاد و بازنشستگی کشوری به‌طور خلاصه بررسی شده است. در نهایت چالش‌های ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مورد بررسی قرار گرفته است.