آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور

آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور

مجری: گروه سنجش و بهبود محیط کسب و کار ، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران
ناظر علمی: اکبر شیر محمدی

خلاصه مدیریتی: سمانه گلاب

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

دانلود