اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت

عنوان: اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت

تهیه کننده: سمانه گلاب

ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی

گروه مطالعاتی: گروه اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

دانلود