اصلاح ساختار شرکتها و هلدینگ سازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: اصلاح ساختار شرکتها و هلدینگ سازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری

مجری طرح: بهمن احمدی امویی

ناشر: طرح نقد

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود