اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ بیم ها و امیدها

عنوان: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶

تهیه و تنظیم: موسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری

ناشر: موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

چاپ اول: بهار ۱۳۹۵

 

دانلود

صندوق‌های بیمه و بازنشستگی با برخورداری از ذخائر و منابع مالی بزرگ و بین نسلی، نقش تعیین کننده‌ای در سطح و روند متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و بطور جدی از این روندها متاثر هستند. شناخت و تحلیل علمی این روندها یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای مدیران و سیاست‌گذاران این صندوق‌هاست.