اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ بیم ها و امیدها

عنوان: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶

تهیه و تنظیم: موسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری

ناشر: موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

چاپ اول: بهار ۱۳۹۵

دانلود