اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶

عنوان: اقتصاد ایران در سال ۹۶

مجری طرح: اسماعیل صفرزاده

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

دانلود