اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری

عنوان: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری

مجری طرح: علی دینی ترکمانی ، علی جعفری شهرستانی

ناشر: سروش آفتاب فردا

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

 

دانلود

کتاب حاضر سومین تجربه موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در تدوین مرجعی تحلیلی درباره چشم‌انداز سالانه اقتصاد ایران است. تصمیم‌گیری در شرایط متغیر و پرشتاب پیرامون بدون تحلیلی منطبق بر واقع از روندهای غالب و تعیین کننده، منجر به گزینش‌های مخرب شده که یا کارایی و اثربخشی مورد انتظار را ندارند و یا به تمامی، پیامدی جز اتلاف منابع رقم نخواهد زد.