گزارش های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا

گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۲ بودجه محدود، تعهدات هنگفت بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۳ مخارج تامین اجتماعی در زمان بحران زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۴ برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۵ مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۲ مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۳ بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۴ نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۵ خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه سرمایه گذاری و بازارهای مالی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمالیه گذاری پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۲ ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده