گزارش های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا

گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

ردیف عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ شاخص‌های کلیدی بازار کار و تاثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران ۳۳ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۲ مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درسهایی از تجربه های کشورهای OECD ۲۶ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور ۲۸ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۴ اصلاحات بازنشستگی؛ زمینه ها، پیامدها مروری بر تجربه اصلاحات در ۱۰ کشور منتخب ۲۴ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۵ مقایسه بودجه اختصاصی دولت به صندوقهای بازنشستگی با مالیات تحقق نیافته ۲۱ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۶ مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن ” خلاصه مدیریتی “ ۱۹ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۷ اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت ۱۶ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۸ سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) ۱۰ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۹ بودجه محدود، تعهدات هنگفت ۷ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۱۰ مخارج تامین اجتماعی در زمان بحران  ۱ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۱۱ برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری  ۳ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۱۲ مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری  ۴ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی

ردیف عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ دستورالعمل‌های اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات ۳۵ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۲ انجمن‌های سالمندان، مروری بر تاثیرگذاری، پایداری و تکرارپذیری آنها ۳۴ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۳ سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور ۲۹ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۴ الف تا یای طرح های مزایای معین تامین مالی نشده (NDC) ۲۵ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۵ روند تغییرات ارزش ها و نگرشهای ایرانیان بازنشسته برگرفته از گزارشهای موج های سه گانه پیمایش ۲۲ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۶ سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان  ۱۸ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۷ گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی)  ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۸ بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران  ۱۵ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۹ مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب ۱۳ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۱۰ مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف  ۱۲ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۱۱ بررسی هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای عضو سالمند ۹ تابستان ۱۳۹۶ مشاهده
۱۲ بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند ۸ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۱۳ نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی ۶ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۱۴ خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱  ۵ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات سرمایه گذاری و بازارهای مالی

ردیف عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی ۲۷ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۲ جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد ۲۰ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب ۲۳ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۴ بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری ۱۱ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۵ ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ ۲ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۶ پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده