گزارش های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا

گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

ردیف عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ نگاهی به اجزای بودجه امور رفاه اجتماعی در ایران ۳۶ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۲ شاخص‌های کلیدی بازار کار و تاثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران ۳۳ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۳ مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درسهایی از تجربه های کشورهای OECD ۲۶ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۴ آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور ۲۸ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۵ اصلاحات بازنشستگی؛ زمینه ها، پیامدها مروری بر تجربه اصلاحات در ۱۰ کشور منتخب ۲۴ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۶ مقایسه بودجه اختصاصی دولت به صندوقهای بازنشستگی با مالیات تحقق نیافته ۲۱ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۷ مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن ” خلاصه مدیریتی “ ۱۹ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۸ اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت ۱۶ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۹ سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) ۱۰ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۱۰ بودجه محدود، تعهدات هنگفت ۷ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۱۱ مخارج تامین اجتماعی در زمان بحران  ۱ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۱۲ برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری  ۳ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۱۳ مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری  ۴ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی

ردیف عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ سپهر مالی به منظور حمایتهای اجتماعی و اهداف توسعه پایدار ۳۹ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۲ سیاست‌پژوهی؛ پژوهش به زبان سیاست‌گذاری ۳۸ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۳ توصیه‌نامه شماره ۲۰۲؛ نظام حمایت‌های اجتماعی ۳۷ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۴ دستورالعمل‌های اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات ۳۵ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۵ انجمن‌های سالمندان، مروری بر تاثیرگذاری، پایداری و تکرارپذیری آنها ۳۴ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
۶ سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور ۲۹ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۷ الف تا یای طرح های مزایای معین تامین مالی نشده (NDC) ۲۵ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۸ روند تغییرات ارزش ها و نگرشهای ایرانیان بازنشسته برگرفته از گزارشهای موج های سه گانه پیمایش ۲۲ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۹ سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان  ۱۸ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۱۰ گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی)  ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۱۱ بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران  ۱۵ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۱۲ مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب ۱۳ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۱۳ مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف  ۱۲ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۱۴ بررسی هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای عضو سالمند ۹ تابستان ۱۳۹۶ مشاهده
۱۵ بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند ۸ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۱۶ نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی ۶ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۱۷ خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱  ۵ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات سرمایه گذاری و بازارهای مالی

ردیف عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی ۲۷ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۲ جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد ۲۰ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب ۲۳ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۴ بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری ۱۱ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۵ ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ ۲ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۶ پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده