باز اندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی

عنوان: باز اندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی

محمد حسین عمادی ، آرش نصر اصفهانی

ناشر: انتشارات روزنه

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

 

دانلود

این کتاب بر این نکته تاکید دارد که موضوع صندوق‌های بازنشستگی بخشی از مساله‌ای بزرگ‌تر یعنی سالمند شدن جمعیت کشور است. نویسندگان با تفکیک سه سطح گفتمانی، پاردایمی و تکنیکی، بر بازنگری رویه‌های مرسوم در سیاست¬گذاری حوزه بازنشستگی و سالمندی تاکید کرده و تقلیل بحث به سطح فنی را یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری سیاست‌گذاری در این باره معرفی کرده اند.