بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران

عنوان: بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران

مجری طرح: مرکز مشاوره فاطمیه

ناظر علمی: زهرا زاده غلام

کارشناس مسئول: یلدا جعفری بیرون

گروه مطالعاتی: گروه رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

دانلود