بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری

عنوان: بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری

تألیف: هدی جعفری ، سمانه گلاب

ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی

گروه مطالعاتی: گروه سرمایه گذاری و بازارهای مالی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

دانلود

چنانچه کلیۀ کسورات (حق‌بیمه‌های دریافتی) در قالب سپرده‌های بلندمدت بانکی انباشت و یا در بورس سرمایه‌گذاری می‌شد، سود بسیار بیشتری به‌دست می‌آمد». اما این گزاره تا چه اندازه با واقعیت هم‌خوانی دارد؟ این موضوعی ایست که در این گزارش و با درنظر گرفتن فروضی مشخص به آن پرداخته شده است.