تقویم رویداد های ملی و بین المللی

تقویم کنفرانس های بین المللی بیمه و ریسک سال ۱۳۹۵/۲۰۱۶ (دانلود فایل PDF) (منبع:پژوهشکده بیمه)

تقویم نشست ها و کنفرانس های اتحادیه جهانی امنیت اجتماعی (ISSA) (لینک وب سایت)