طرح‌های خاتمه یافته

سال ۱۳۹۶

ردیف عنوان مجری لینک دانلود
۱ تهیه و تنظیم گزارش بحران های بازنشستگی (تاملی پدیدار شناختی بر تجربه بازنشستگی ایران) فرهاد نصرتی نژاد
۲ بررسی وضعیت خدماتی کانون ها و مراکز بازنشستگی در کشورهای منتخب حسین ضرغامی
۳ وضعیت صندوق­های بازنشستگی با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بهروز هادی زنوز دانلود
۴ بازنشستگی در یک نگاه مریم حاجی قربانی
۵ مرور تلفیقی مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن نسیبه زنجری
۶ فلسفه وجودی، چارچوب مفهومی، اجزاء و الزامات تهیه سند سیاست های سرمایه گذاری یک صندوق بازنشستگی علی فلاح
۷ ده چالش جهانی تامین اجتماعی مریم حاجی قربانی
۸ مستند سازی تجربه، اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه و تاسیس هلدینگ های تخصصی بهمن احمدی
۹ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ اسماعیل صفرزاده
۱۰ ترجمه متون مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب حسن یحیوی رازلیقی دانلود کتاب