طرح‌های خاتمه یافته

پیش از سال ۱۳۹۶

ردیف عنوان مجری لینک دانلود
۱ تشکیل پرونده بهزیستی و سلامت روان ۱۰۰۰ نفر از بازنشستگان استان تهران مریم رحیم پور
۲ مساله شناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن حمید بختیاری
۳ تدوین سند برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری آرشام شرفایی  چکیده
۴ مستندسازی تاریخ شفاهی و تجربه مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری میکائیل عظیمی  چکیده
۵ بازنگری ساختار سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری ابراهیم شیخ
۶ استانداردسازی فرایند آموزش صندوق بازنشستگی اباصلت خراسانی  چکیده
۷ بررسی شیوه های بهبود و سیاستگذاری اجتماعی-فرهنگی در حمایت از بازنشستگان محمدحسین عمادی  چکیده
۸ ترجمه متون مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب حسن یحیوی رازلیقی  دانلود کتاب
۹ ترجمه کتاب The joy of not working  نجمه جلیلی دانلود کتاب
۱۰ ترجمه کتاب How to Retire Happy, Wild and Free مریم جولایی  دانلود کتاب
۱۱ تالیف کتاب چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ (بیم ها و امیدها) سعید داراب ملک آبادی  دانلود کتاب
۱۲ رسیدگی به اطلاعات مالی صندوق بازنشستگی کشوری موسسه حسابرسی آمارگاران
۱۳ پیش بینی تطبیقی جمعیت سالمندان به تفکیک استانهای کشور تا سال ۱۴۰۵ دکتر محمود مشفق  –
۱۴ آسیب شناسی واگذاری صندق حمایت و بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشور مجید گرک یراق
۱۵ کتاب ورزش برای سالمندان مجید گرک یراق
۱۶ سمینار سالمندی و استراتژیهای ورزشی مبارزه با پیری مجید گرک یراق