طرح های پژوهشی خاتمه یافته

 

ردیف عنوان مجری لینک دانلود
۱ آسیب شناسی واگذاری صندق حمایت و بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشور جهاد دانشگاهی تهران
۲ کتاب ورزش برای سالمندان مجید گرک یراق
۳ تهیه و تنظیم گزارش بحران های بازنشستگی (تاملی پدیدار شناختی بر تجربه بازنشستگی ایران) فرهاد نصرتی نژاد
۴ بررسی وضعیت خدماتی کانون ها و مراکز بازنشستگی در کشورهای منتخب حسین ضرغامی
۵ تشکیل پرونده بهزیستی و سلامت روان ۱۰۰۰ نفر از بازنشستگان استان تهران مریم رحیم پور
۶ صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان بهروز هادی زنوز دانلود
۷ سرگذشت یک صندوق میکائیل عظیمی دانلود
۸ تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری میکائیل عظیمی دانلود
۹ آسیب شناسی سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای ایران عباس باباگل زاده
۱۰ تشکیل پرونده بهزیستی و سلامت روان ۱۰۰۰ نفر از بازنشستگان استان تهران مریم رحیم پور
۱۱ مساله شناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن حمید بختیاری
۱۲ سمینار سالمندی و استراتژیهای ورزشی مبارزه با پیری مجید گرک یراق
۱۳ بازنشستگی در یک نگاه مریم حاجی قربانی
۱۴ مرور تلفیقی مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن نسیبه زنجری
۱۵ فلسفه وجودی، چارچوب مفهومی، اجزاء و الزامات تهیه سند سیاست های سرمایه گذاری یک صندوق بازنشستگی علی فلاح
۱۶ ده چالش جهانی تامین اجتماعی مریم حاجی قربانی
۱۷ مستند سازی تجربه، اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه و تاسیس هلدینگ های تخصصی بهمن احمدی
۱۸ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ اسماعیل صفرزاده
۱۹ تدوین سند برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری آرشام شرفایی  چکیده
۲۰ مستندسازی تاریخ شفاهی و تجربه مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری میکائیل عظیمی  چکیده
۲۱ بازنگری ساختار سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری ابراهیم شیخ
۲۲ استانداردسازی فرایند آموزش صندوق بازنشستگی اباصلت خراسانی  چکیده
۲۳ بررسی شیوه های بهبود و سیاستگذاری اجتماعی-فرهنگی در حمایت از بازنشستگان محمدحسین عمادی  چکیده
۲۴ ترجمه متون مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب حسن یحیوی رازلیقی  دانلود کتاب
۲۵ ترجمه کتاب The joy of not working  نجمه جلیلی دانلود کتاب
۲۶ ترجمه کتاب How to Retire Happy, Wild and Free مریم جولایی  دانلود کتاب
۲۷ تالیف کتاب چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ (بیم ها و امیدها) سعید داراب ملک آبادی  دانلود کتاب
۲۸ رسیدگی به اطلاعات مالی صندوق بازنشستگی کشوری موسسه حسابرسی آمارگاران
۲۹ پیش بینی تطبیقی جمعیت سالمندان به تفکیک استانهای کشور تا سال ۱۴۰۵ دکتر محمود مشفق  –