طرح های پژوهشی در حال اجرا

 

ردیف عنوان مجری
۱ وضعیت صندوقهای بازنشستگی با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بهروز هادی زنوز
۲ آسیب شناسی واگذاری صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری جهاد دانشگاهی تهران