طرح‌های پژوهشی در حال اجرا

 

ردیف

عنوان

مجری

۱

ارزیابی اثرات اقتصاد کلان کشور بر عملکرد مالی صندوق بازنشستگی کشوری

اسماعیل صفرزاده

۲

تدوین جداول عمر کسورپردازان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری

مجید کوششی

۳

نقش و اهمیت کارکرد اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی

علی اصغر بانویی

۴

سنجش میزان رضایت از خدمات بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری

سعیده نورمحمدی نجف آبادی

۵

مستندسازی تجربه نظام پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه- دانش سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری

مسعود کسرائی نژاد

۶

محاسبه شاخص دیده بان سالمندی در ایران ۱۳۹۵

نسیبه زنجری

۷

مطالعه تطبیقی قوانین بازنشستگی پیش از موعد در ایران با سایر کشورها

تکتم پیکانی

۸

ارزیابی آثار اقتصادی تحریم پتروشیمی و سیاست بهینه صندوق بازنشستگی کشوری در برابر آن

سیدرضا میرنظامی

۹

شناسایی رفتار مصرفی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در شهر تهران

شیوا پروایی

۱۰

تسهیل فرآیند صدور حکم بازنشستگی و تسریع برقراری مستمری- دانش سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری

مسعود کسرائی نژاد