جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد

عنوان: جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد

تهیه کننده: احمدرضا برکتین

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۰/۲۶

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود