روند تغییرات ارزش ها و نگرشهای ایرانیان بازنشسته برگرفته از گزارشهای موج های سه گانه پیمایش

عنوان: روند تغییرات ارزش ها و نگرشهای ایرانیان بازنشسته برگرفته از گزارشهای موج های سه گانه پیمایش

تهیه کننده: نسرین قوامی

ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

گروه مطالعاتی: گروه اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

دانلود