سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن

عنوان: سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن

نویسنده: نسیبه زنجری

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

انتشارات: تهران

دانلود

به موازات افزایش نسبت جمعیت سالمندان و همچنین نقش روزافزون آنها در انجام کارهای داوطلبانه، انتقال تجربه و دانش و کمک به اعضای خانواده با ایفای نقش مراقبتی، توجه هرچه بیشتر و دقیق تر به مسائل و نیازهای دوران سالمندی، ضرورتی اجتماعی در جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان به شمار می رود. از این رو مطالعه این دوران درخور تأمل است. مخصوصاً زمانی که مشاهده م یشود سالمندان در دوران بازنشستگی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و برای دوری از بیکاری (در این سن) به دنبال مشاغل متفرقه هستند.