سالمندی دلنشین ، اقدمات حمایتی و ساختار اجرایی آنان در کشور‌ها

عنوان:سالمندی دلنشین  ، اقدمات حمایتی و ساختار اجرایی آنان در کشور‌ها

گردآوری و ترجمه : مسعود کسرائی‌نژاد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

دانلود

روند رو به رشد امید زندگی و روند کاهشی نرخ باروری سبب تغییر تدریجی ساختار جوامع به‌سوی سالمندی شده است. این تغییر ساختار سبب برجسته شدن جایگاه پدیدۀ سالمندی در جوامع شده است و توجه به ابعاد مختلف آن در اولویت‌های امروز دولتمردان قرار دارد. یکی از مباحث مهم مطرح دربارۀ سالمندان در دنیای امروز، انجمن‌های سالمندی است که به یکی از ابزارهای مؤثر و کاربردی دولت‌ها برای برقراری ارتباط دوسویه با سالمندان تبدیل شده است. گزارش حاضر تلاش کرده به سازوکار شکل­گیری و مدیریت انجمن­های سالمندی بپردازد.