سرگذشت یک صندوق

عنوان: سرگذشت یک صندوق – صندوق بازنشستگی کشوری در آینه تجارب مدیران

مجری طرح: میکائیل عظیمی

ناشر: انتشارات کویر

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود