سرگذشت یک صندوق

عنوان: سرگذشت یک صندوق – صندوق بازنشستگی کشوری در آینه تجارب مدیران

مجری طرح: میکائیل عظیمی

ناشر: انتشارات کویر

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

 

دانلود

کتاب پیش رو درباره تاریخ صندوق بازنشستگی کشوری است، صندوقی که هسته نخستین آن بیش از یک صد سال پیش شکل گرفته و آرام آرام به نهادی تعیین کننده در نظام دیوان سالاری کشور بدل شدکتاب حاضر تلاش کرده تا با اتکا بر مجموع یافته‌ها، سیر شکل‌گیری و تکامل صندوق بازنشستگی کشوری را تنظیم و مراحل حیات آن را ترسیم کند.