سند سیاست‌های سرمایه‌گذاری یک صندوق بازنشستگی

sanad

عنوان: سند سیاست‌های سرمایه‌گذاری یک صندوق بازنشستگی

اجزا و الزامهای تهیه سند سیاست سرمایه گذاری یک صندوق بازنشستگی
با ارائه موارد نمونه از این سند در سایر صندوقها

مجری طرح: علی فلاح زیارانی

گروه مطالعاتی: گروه سرمایه‌­گذاری و بازارهای مالی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

دانلود