سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور

عنوان: سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور

تهیه کننده: نسرین قوامی

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۰

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود