سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور

عنوان: سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور

تهیه کننده: نسرین قوامی

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۰

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

در این گزارش پس از تشریح و بسط مبانی نظری برای تدقیق تمایز مفهومی دو رویکرد اقتصادمحور(تکیه بر عقلانیت ابزاری) و اجتماع‌محور(تکیه بر عقلانیت ارتباطی و ارزشی) ، داده‌های حاصل از متن هفت سخنرانیِ سیاست‌گذاران، مدیران و صاحب‌نظران در همایش «صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها» مورد تحلیل قرار می‌گیرد.