ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی

عنوان: ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی

مجری: علی فلاح زیارانی

ناظر علمی: میکاییل عظیمی

تهیه کننده خلاصه مدیریتی: هدی جعفری

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۰

دانلود