ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی

عنوان: ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی

مجری: علی فلاح زیارانی

ناظر علمی: میکاییل عظیمی

تهیه کننده خلاصه مدیریتی: هدی جعفری

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۰

دانلود

در ایران علی‌رغم اینکه طرح‌های بازنشستگی از نوع اندوخته‌گذاری قلمداد شده و بعضاً نقش قابل ملاحظه‌ای در فعالیت‌های مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما سیاست‌های ‌سرمایه‌گذاری و اقدامات اجرایی با ویژگی‌های استاندارد مطلوب وجود نداشته و در نتیجه امکان ارزیابی منصفانه از عملکرد سرمایه‌گذاری آنها نیز وجود ندارد. هدف اصلی این گزارش، ارائه چارچوبی نظری برای الزام گزارش‌های سرمایه‌گذاری و چگونگی محتوای آن با توجه به نمونه‌های موجود در جهان است.