مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب

عنوان: مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب

گردآوری و ترجمه: هدی جعفری

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۱/۱۷

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود