مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب

عنوان: مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب

گرداوری و ترجمه: فریبا بهزاد

تدوین و نتظیم: یلدا جعفری بیرون

گروه مطالعاتی: گروه رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

دانلود