مستمری بازماندگان در کشورهای منتخب

عنوان: مستمری بازماندگان در کشورهای منتخب

گرداوری و ترجمه: نسرین قوامی

گروه مطالعاتی: گروه رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

دانلود