مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درسهایی از تجربه های کشورهای OECD

عنوان: مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درسهایی از تجربه های کشورهای OECD

مترجم: رضا میرزا ابراهیمی

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

این مقاله با نگاهی کلی به ترتیبات و قواعد نهادی تامین درآمد دوران بازنشستگی کارکنان بخش عمومی آغاز می‌شود. در بخش دوم، شواهد بین کشوری در زمینۀ دگرگونی نقش اشتغال دولتی در کل بازار کار و نحوۀ تحول آن در طول زمان ارائه می‌شود. بخش سوم، مشخصات جمعیتی اشتغال در دولت مرکزی را مورد بررسی قرار می‌دهد و به مقایسۀ روندهای سالمندشدن بین دولت مرکزی و کل جامعه می‌پردازد. تامین مالی طرح‌های بخش عمومی در بخش چهارم بررسی می‌شودسپس، بخش پنجم به گزینه‌های اصلاحی طراحی‌شده برای بهبود وضعیت مالی تامین درآمد بازنشستگی بخش عمومی بازمی‌گردد.