نمودار سازمانی

نمودار سازمانی موسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا بدین صورت است: