گروه‌های پژوهشی

هم اکنون گروه­های مطالعاتی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا عبارتند از:

  • گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی
  • گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی
  • گروه مطالعات سرمایه گذاری و بازارهای مالی