مقایسه بودجه اختصاصی دولت به صندوقهای بازنشستگی با مالیات تحقق نیافته

عنوان: مقایسه بودجه اختصاصی دولت به صندوقهای بازنشستگی با مالیات تحقق نیافته

تهیه کننده: لیلا جعفری بیرون

ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

گروه مطالعاتی: گروه اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

دانلود