نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی

chili

عنوان: نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی

ترجمه: سمانه گلاب

گروه مطالعاتی: گروه رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

دانلود