سال ۱۳۹۵

همایش های برگزار شده در سال ۱۳۹۵

ردیف عنوان سخنرانان
۱ همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ آقایان: دکتر علی ربیعی، دکتر محمود اسلامیان، دکتر شهشهانی پور، دکتر رنانی، دکتر قاسمی، دکتر عبده تبریزی، دکتر امیر معینی
۲ پیش نشست تخصصی همایش صندوق های بازنشستگی تنگناها و راهکارها با عنوان: اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صندوق های بازنشستگی آقایان: دکتر عبده تبریزی، دکتر میرزائی، دکتر شهشهانی پور، دکتر جنگی، دکتر نجات امینی
۳ همایش صندوق های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها برنامه همایش

 

نشست  پیرامون ارائه نتایج طرح های پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ردیف عنوان سخنران
۱ ارائه سند نهایی تدوین برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری آرشام شرفایی
۲ ارائه گزارش طرح مطالعاتی « بازنگری ساختار سازمانی» و « چارت پیشنهادی» صندوق بازنشستگی کشوری دکتر ابراهیم شیخ
۳ « ارائه نتایج طرح «استانداردسازی فرآیند آموزش صندوق بازنشستگی کشوری دکتر اباصلت خراسانی
۴ ارائه نتایج طرح «مستندسازی تاریخ شفاهی و تجربه مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری» دکتر میکائیل عظیمی 
۵ ارائه نتایج طرح «بررسی شیوه‌های بهبود سیاستگذاری اجتماعی-فرهنگی در حمایت از بازنشستگان» دکتر محمد حسین عمادی
۶ ارائه نتایج طرح «آسیب شناسی سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی ایران» دکتر عباس باباگل زاده
۷ ارائه نتایج طرح «مساله شناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی» دکتر حمید بختیاری
۸ ارائه نتایج طرح «پیش بینی تطبیقی جمعیت سالمندان به تفکیک استانهای کشور تا سال ۱۴۰۵» دکتر محمود مشفق

 

دوره های توانمند سازی برگزار شده توسط موسسه راهبرد های بازنشستگی صبا

ردیف عنوان سخنران
۱ دوره توانمندسازی مدیران و کارشناسان خبره صندوق به روش سمیتئاتر دکتر پیمان متقی 
۲ برنامه ریزی توسعه فردی دکتر بهزاد ابولعلائی