سال ۱۳۹۴

نشست های پیرامون بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی و رفاه

لینک دانلود سخنران عنوان ردیف
دانلود متن نشست اول

آقای دکتر مجتبی لشکر بلوکی

مشاو وزیر امور اقتصادی و دارائی

ضرورت و ملاحظات تدوین برنامه راهبردی برای صندوق بازنشستگی

(بازخوانی یک تجربه)

۱
دانلود متن نشست دوم

آقای دکتر گرجی پور

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه

ضرورت ها و ساختار نظام چندلایه تامین اجتماعی ۲
دانلود متن نشست سوم

آقای دکتر ابراهیم شیخ

مدیرکل منابع انسانی سازمان گسترش

ضرورت ها و الزامات تحول سازمانی و رهبری در صندوق های بازنشستگی

۳
دانلود متن نشست چهارم

آقای دکتر مجتبی قاسمی

عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر قوانین و مقررات مصوب بر وضعیت صندوق‌ها

۴

آقای آرشام شرفائی

مجری طرح تدوین برنامه راهبردی

صندوق بازنشستگی کشوری

برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری ۵
دانلود متن نشست ششم

خانم دکترشیرین احمدنیا

سرپرست معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور

ملاحظات جامعه شناختی در باب سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی دوران سالمندی ۶
دانلود متن نشست هفتم

آقای دکتر روزبه کردونی

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور

۷
دانلود متن نشست هشتم

آقای دکتر محمود مشفق

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

روندهای جمعیت سالمندان در ایران ۸
دانلود متن نشست نهم

آقای دکتر محسن رنانی

استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

نقش سازمان‌های تأمین اجتماعی در قرن ۲۱ ۹

دانلود متن نشست

مقاله امنیت انسانی

خبر در روزنامه شرق

خانم دکتر شهربانو تاجبخش

محقق و مشاور در توسعه انسانی، امنیت انسانی

مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد

امنیت انسانی – مفاهیم و تجربیات ۱۰

نشست های پیرامون تحلیل شرایط اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

لینک دانلود سخنران عنوان ردیف

آقای دکتر حسن طایی
آقای مهندس بحرینیان

:سخنرانان

آقای دکتر حسن طایی (مشاور وزیر تعاون ورفاه اجتماعی)
آقای مهندس آذربادگان، آقای مهندس سید محمد بحرینیان

اتمسفر تولید و فعالیت
بنگاههای اقتصادی ایران

۱

دوره های توانمندسازی برگزار شده توسط موسسه

لینک دانلود مدرس عنوان ردیف

what is actuary

actuarial models

financial math

آقای علی خسروبیگی

دکتری آمار و کارشناس بیمه ای و رئیس گروه آمار سازمان تامین اجتماعی

دوره مقدماتی کاربردهای آکچوئری۱ ۱

روشهای تامین مالی

فرایند ارزیابی اکچوئری

آقای محمدرضا حوله ای

فوق لیسانس آمار از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس متخصص محاسبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

دوره مقدماتی کاربردهای آکچوئری۲ ۲

آقای دکتر عبدالرضا حافظی

(رئیس موسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد)

توانمند سازی منابع انسانی ۳

آقای دکتر اباصلت خراسانی

(رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

استانداردسازی فرایند آموزش

در صندوق بازنشستگی کشوری

۴

آقای آرشام شرفایی- مدیر پروژه

ایمان­ الدین مرادی باغ فیضی -مدیر فنی

کارگاه آموزشی

تدوین برنامه استراتژیک صندوق بازنشستگی کشوری

۵