وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیران در دستورالعمل‌های سرمایه گذاری صندوق‌های تامین اجتماعی ISSI

عنوان: وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مدیران در دستورالعمل های سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی ISSI

تهیه و تلخیص: رضا میرزاابراهیمی

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۷/۲۲

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

دانلود

در گزارش حاضر بدون ورود به جزئیات و تعریف مفاهیم، مستقیما و به طور مختصر به مسئولیت ها، وظایف و اختیارات هیات مدیره، مدیریت، نهاد سرمایه گذاری، کمیته سرمایه گذاری و واحد های سرمایه گذاری نهادهای تامین اجتماعی در قالب جداولی ماتریسی پرداخته شده است.