پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف

عنوان: پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف

تهیه کنندگان: سمانه گلاب ، هدی جعفری

ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی

گروه مطالعاتی: گروه سرمایه گذاری و بازارهای مالی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

دانلود