وب سایت ها

وب سایت های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ردیف عنوان لینک
۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده
۲ مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده

 

وب سایت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی:

ردیف عنوان لینک
۱ گزارش های آماری سازمان تامین اجتماعی مشاهده
۲ پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی مشاهده
۴ تامین ۲۴ (رسانه قلمرو رفاه و تامین اجتماعی) مشاهده

 

وب سایت صندوق های بازنشستگی ایران:

ردیف عنوان لینک
۱ صندوق بازنشستگی کشوری مشاهده
  سازمان تامین اجتماعی مشاهده
۲ سازمان بازنشستگی شهرداری تهران مشاهده
۳ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مصلح مشاهده
۴ صندوق بازنشستگان نفت مشاهده
۵ صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی مشاهده
۶ صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشاهده
۷ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مشاهده
۸ صندوق حمایت و بازنستگی آینده ساز مشاهده
۹ صندوق حمایت وکلای دادگستری مشاهده
۱۰ صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس مشاهده
۱۱ صندوق بازنشتگی فولاد ایران مشاهده

 

وب سایت سازمان های بین المللی در حوزه بازنشستگی، رفاه و تامین اجتماعی:

ردیف عنوان لینک
۱ کتابخانه الکترونیک صندوق بین المللی پول مشاهده
۲ صندوق بین المللی پول مشاهده
۳ بانک جهانی مشاهده
۴ کتابخانه الکترونیک بانک جهانی مشاهده
۵ اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) مشاهده
۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مشاهده

 

وب سایت مراکز پژوهشی در حوزه بیمه، بازنشستگی، رفاه و تامین اجتماعی:

ردیف عنوان لینک
۱ موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مشاهده
۲ موسسه کار و تامین اجتماعی مشاهده
۳ پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مشاهده