معرفی مجلات تخصصی

 نشریات ایرانی مرتبط با موضوع رفاه و تامین اجتماعی و سالمندان و بازنشستگی

 

نشریات عمومی حوزه تامین اجتماعی:

ردیف عنوان صاحب امتیاز لینک
۱ ماهنامه ثمر صندوق بازنشستگی کشوری مشاهده
۲ هفته نامه آتیه نو مؤسسه فرهنگی، هنری آهنگ آتیه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مشاهده
۳ ماهنامه قلمرو رفاه مؤسسه فرهنگی، هنری آهنگ آتیه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مشاهده

 

نشریات تخصصی حوزه سالمندان:

ردیف عنوان صاحب امتیاز لینک
۱ فصلنامه پرستاری سالمندان   دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایلام مشاهده
۲ فصلنامه سالمند  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشاهده
۳ مجله سلامت سالمندی  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مشاهده

 

نشریات تخصصی حوزه رفاه و تامین اجتماعی:

ردیف عنوان صاحب امتیاز لینک
۱ فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی  دانشگاه علامه طباطبایی مشاهده
۲ فصلنامه رفاه اجتماعی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی مشاهده
۳  مجله پزشکی تامین اجتماعی   سازمان تامین اجتماعی مشاهده
۴  فصلنامه تامین اجتماعی  سازمان تامین اجتماعی مشاهده
۵ ماهنامه کار و جامعه  مؤسسه کار و تامین اجتماعی مشاهده

 

نشریات تخصصی حوزه بیمه:

ردیف عنوان صاحب امتیاز لینک
۱ فصلنامه پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ایران) مشاهده
۲ ماهنامه افق بیمه پژوهشکده بیمه مشاهده
۳ دو هفته نامه تازه های بیمه ایران و جهان پژوهشکده بیمه مشاهده
۴ نشریه گزارش موردی پژوهشکده بیمه مشاهده
۵ نشریه پیک بیمه (نشریه داخلی بیمه مرکزی ج.ا.ایران) بیمه مرکزی ج.ا.ایران مشاهده
۶ فصلنامه بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مشاهده