گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی)

عنوان: گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی)

ترجمه: میکائیل عظیمی

گروه مطالعاتی: گروه رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

دانلود

گزارش حاضر مروری جهانی است از روندهای اخیر در نظام‌های حمایت اجتماعی شامل لایه‌های حمایت اجتماعی. همچنین وضعیت کنونی حمایت‌های اجتماعی کودکان، زنان و مردان واقع در سن کار و کهنسالان از منظر کل دوره عمر، را ارزیابی می‌کند. بر اساس اطلاعات جدید، این گزارش دامنه گسترده‌ای از اطلاعات کشوری، منطقه‌ای و جهانی درباره پوشش حمایت‌های اجتماعی، مزایا و مخارج عمومی در این حوزه را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، تخمین‌های تازه‌ای از پوشش مؤثر حمایت‌های اجتماعی برای رصد جامع نظام‌های حمایت اجتماعی شامل لایه‌های مختلف، ارائه کرده و بدین ترتیب مبنایی بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۵ برای شاخص‌ ۱٫۳٫۱ در اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند.