۱۰ چالش جهانی تامین اجتماعی

عنوان: ۱۰ چالش جهانی تامین اجتماعی

ترجمه : مریم حاجی قربانی دولابی / اسمعیل طاهری بهروز

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

دانلود

در این گزارش، برای هر یک از چالش‌ها(۱-پرکردن شکاف پوشش ۲-نابرابری در سراسر دوره حیات۳- پیرشدن جمعیت ۴-اشتغال کارگران جوان ۵-بازارهای کار و اقتصادی دیجیتال ۶-سلامت و مراقبت‌های بلند مدت ۷-ریسک‌های جدید، شوک‌ها ورخدادهای خاد۸- حمایت از کارگران مهاجر ۹-گذار تکنولوژیکی ۱۰-انتظارات عمومی عالیه)، توضیحاتی در بخشهای مختلف ارائه شده و همچنین راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای مورد اشاره پیشنهاد گردیده است.