نشست های هم اندیشی مقدمه گفتگوی فراگیر اجتماعی

صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی ایران با مسائلی پیچیده، چند بعدی و ریشه دار موجهند. آثار و پیامد های این مسائل بی تردید بین نسلی و دامنه دار بوده و با مخاطراتی چند وجهی هم در سطوح فردی و خرد و هم سطوح اجتماعی و کلان در دامنه وسیعی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ما همراه خواهد بود.

به گواه تجارب روشن و معتبر ملی و جهانی، مسائل صندوق های بازنشستگی با روش های متعارف سیاستگذاری متمرکز در سطح کلان قابل حل نیست و لازم است در کنار اقدامات فوری چون توقف قوانین و مقررات آسیب رسان، تامین مطمئن کسری های مالی موجود و پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، گفتگویی فراگیر اجتماعی شکل گیرد تا علاوه بر بکارگیری خرد جمعی در تبیین و ریشه یابی مسائل، ساز و کاری دیپلماتیک جهت مشارکت همگانی در ترسیم چشم انداز تا نیل به توافق اجتماعی ایجاد نماید. حضور همه بازیگران صندوق ها اعم از مشترکین و ذینفعان امروز و فردا، مدیران و سیاستگذاران صندوقها، کارفرمایان بخش عمومی و خصوصی، دولت و سیاست گذاران رفاه، کارشناسان و خبرگان و نیز قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی برای شکل گیری این حرکت اجتماعی حائز اهمیت، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

این گفتگو از حیث محتوا می بایست دست کم موضوعات زیر را در افق های کوتاه، میان و بلندمدت در بر گیرد:

  • نظام بیمه های اجتماعی و بازنشستگی

  • مدیریت ذخائر و سرمایه گذاری منابع صندوق ها

  • حکمرانی در صندوق ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی وابسته

  • ساز و کارها، فناوری، ابزار ها و روش های اعمال مدیریت درون صندوق ها

یکی از موثرترین راه های شکل گیری چنین گفتمانی در جامعه، این است که در اولین سطح، گفتگو در میان کارشناسان، مدیران و سیاست گذاران صندوق ها برای دستیابی به توافقی پیرامون صورت بندی و محتوای مساله آغاز شود. نشست های هم اندیشی یک ساز و کار آزموده و موثر برای شکل گیری گفتگو در این سطح به شمار می رود.

بر این اساس «موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا» که مسئولیت انجام مطالعات و سیاست پژوهی برای صندوق بازنشستگی کشوری را بر عهده دارد، مجموعه نشست های «گفتگوی راهبردی پیرامون مسائل صندوق های بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی» را در راستای نیل به موارد فوق الذکر در دستور کار خود قرار داده است.

فهرست