تدوین سازوکار حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری
طراحی چارچوب و معماری مدیریت ریسک سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوری
پیش‏‌بینی چشم‏‌انداز آتی صنعت فولاد با تأکید بر شرایط تحریم و پساکرونا
طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوری

آرشیو ویدئو

فهرست