رسالت صندوق بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال؛ جهش تولید با مشارکت مردمکارگاه روش پژوهش، از مساله یابی تا توصیه سیاستی
طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوری
تدوین سازوکار حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری
مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مدل GRI2018 و تدوین نظام‏نامه و فرآیندهای مسئولیت اجتماعی بر مبنای ISO26000
فهرست