شهادت ابراهیم رئیسیرسالت صندوق بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال؛ جهش تولید با مشارکت مردم
بررسی تطبیقی دو شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و کشتیرانی آدمیرال
طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوری
مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مدل GRI2018 و تدوین نظام‏نامه و فرآیندهای مسئولیت اجتماعی بر مبنای ISO26000
فهرست