طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوری
پیش‏‌بینی چشم‏‌انداز آتی صنعت فولاد با تأکید بر شرایط تحریم و پساکرونا
مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مدل GRI2018 و تدوین نظام‏نامه و فرآیندهای مسئولیت اجتماعی بر مبنای ISO26000
تدوین سازوکار حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

آرشیو ویدئو

فهرست