نشست رونمایی کتاب با حضور مهدی مسکنی و مصطفی صالحی راد و دکتر کوششی
تدوین سازوکار حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری
مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مدل GRI2018 و تدوین نظام‏نامه و فرآیندهای مسئولیت اجتماعی بر مبنای ISO26000
طراحی چارچوب و معماری مدیریت ریسک سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوری
طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوری

آرشیو ویدئو

فهرست