عنوانمجری / مترجم
طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوریمهدی الیاسی
تدوین سازوکار حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری سید نوید هاشمی
طراحی چارچوب و معماری مدیریت ریسک سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوریسعید اسدی
آینده اقتصاد و سرمایه‏‌گذاری ایران با تاکید بر صندوق‏‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیطاها ربانی
تاریخ شفاهی و تجربه مدیران شرکت آپادانا سرامحمید بختیاری
بررسی ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور و تدوین و ارائه پیشنهاد بخش‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوریحمیدرضا احمدیان
شناسایی و طبقه‌بندی اولویت‌های زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوریستار پروین
شناسایی اجزای سبد مصرفی خانوارهای سالمند و محاسبۀ تورم سبدسهیلا پروین
تعیین جهت‌گیری‌های استراتژیک سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در معادن منتخب کانه‌های فلزی آهنی و غیرآهنی و صنایع مرتبط آنمحمد هاشم بت شکن
تدوین الگوی تحول دیجیتال در صندوق بازنشستگی کشورینقی زاده
سنجش کیفیت زندگی بازنشستگانِ صندوق بازنشستگی کشوریمرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
بررسی پیامدهای اجتماعی-سیاسی ناشی از چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی؛ با تاکید بر صندوق بازنشستگی کشوریرضا امیدی
سیاست گذاری و ترسیم روند اقدام نظام رفاهی جامعه سالمنداناحمد بخارایی
پیمایش ملی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشوری و نگرش آن ها به صندوقجمشید شنبه زاده
تدوین نظامنامه آمادگی و سازگاری کسورپردازان عضو صندوق بازنشستگی کشوری برای دوران بازنشستگیدانشگاه خوارزمی
فهرست