برگزاری وبینار “شمایی کلی از وضعیت اقتصادی-اجتماعی سالمندان”

وبینار «شمای کلی از وضعیت اقتصادی-اجتماعی سالمندان» در سالن اجتماعات گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی به صورت برخط در شش استان آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین و مرکزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ از ساعت ۱۴الی ۱۶برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری سمیرا غلامی، پژوهشگر اقتصادی، و سمانه گلاب، کارشناس پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، آخرین نتایج پژوهش های خود را در قالب دو سخنرانی با عنوان «جایگاه صندوق ها در سیستم رفاه اجتماعی» و «وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانوارهای با سرپرست سالمند با و بدون حقوق بازنشستگی» برای کارشناسان و صاحبنظران حوزه سالمندی و جمعی از بازنشستگان حاضر ارائه کردند.

رضا میرزاابراهیمی، مسئول پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، هم در سخنانی ضمن اظهار خرسندی از همزمانی برگزاری این جلسه با زمان ارائه بودجه سال ۹۸، ابراز امیدواری کرد: ارائه اطلاعات آماری موجود در این پژوهش بتواند راهنمایی برای تعیین بودجه مورد نیاز صندوق های بازنشستگی و راهگشای مسائل بازنشستگان و سالمندان باشد.

در این نشست تصویری کلی از وضعیت خانوارهای کشور به تفکیک خانوارهایی با سرپرست غیرسالمند و سالمند ازمنظر شاخص های جنسیت سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، وضعیت تأهل، سواد، اشتغال سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، مسکن و دسترسی به وسایل ارتباطی (تلفن، تلفن همراه، اینترنت و اتومبیل شخصی) ارائه شد.

علاوه بر این، سهم هزینه های بهداشت و درمان و خوراک و مسکن در بودجه خانواده های با سرپرست سالمند و غیرسالمند مورد بررسی قرار گرفت.