بودجه‌بندی اجتماعی؛ چیستی و چرایی
۰
هفتمین جلسه از وبینارهای گفت­وگوی راهبردی، به ارائه نتایج طرح بودجه‌بندی اجتماعی که به سفارش موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا توسط…
فهرست